B-care Alka min 5kg


Price:
Sale price€28.00

Description

Met Alka- verlaag je de totale alkaliniteit van het zwembadwater. Een goede alkaliniteit van het water zorgt ervoor dat de pH waarde langer stabiel blijft. Het maakt de pH waarde minder gevoelig voor onverwachte weersinvloeden of het gebruik van te veel chemicaliën.

Als de totale alkaliniteit van het water zich tussen de 100 en 150 ppm bevindt zal de pH stabiel blijven.

 

Kenmerken

  • Verlaagt de alkaliniteit
  • Zorgt dat uw pH stabiel blijft
  • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Werking

 

Nooit mengen met andere chemicalien.  Altijd Alka- aan water toevoegen, nooit andersom.  Koel, droog en in een geloten verpakking bewaren.  Indien de TA (totale alkaliniteit) van het water zich tuss 00 en 150 ppm bevindt, zal de pH stabiel blijven.  Alka- oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen.  150 gr Alka- in 10 m³ water verlaagt de TA met ongeveer 10 ppm.  Per behandeling nooit meer dan 300gr per 10 m³ doseren.

 

Veiligheidscoorschriften

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.  P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P310 - Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

You may also like

Recently viewed