B-care Mini Pool 1kg


Price:
Sale price€22.00

Description

Onderhoud zonder chloor van plonsbaden.

Kenmerken

  • Geen chloor
  • Voor kleine plonsbaden

 

Werking

Plonsbaden zijn zwembaden met een inhoud kleiner dan 1000l en zonder filtersysteem.  Voor dit type zwembad gebruikt u best MINI-POOL.  dosering +- 250g / 1000l water.  Na 3 à 4 dagen gebruik, het badje half laten leeg lopen, opnieuw bijvullen en in de juiste verhouding MINI-POOL toevoegen.  Het verwijderde water kan gebruikt worden om planten te besproeien.  Op deze manier wordt geen water verspild.

 

Veiligheidscoorschriften

GEVAAR H272 kan brand bevorderen, oxiderend.  H302 Schadelijk bij inslikken.  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.  Niet roken. P264 Na het werken met dit product de hande rondig wassen.  P280 Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.  P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P402 Op een droge plaats bewaren.  P411 Bij maximaal 40 °C bewaren.  P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

You may also like

Recently viewed