B-care O-clear 1L


Price:
Sale price€24.00

Description

O-clear zorgt voor glashelder zwembadwater.

 

Kenmerken

  • 0,5 liter per 40 m³ water
  • Maakt troebel water terug helder
  • Gebruik biociden veilig.  Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

p>Werking

Voeg één maal per week 0,5 liter O-clear per 40 m³ water toe, rechtstreeks in het zwembadwater.  Voeg nooit O-clear toe tijdens een chloorchoc-behandeling.  Laat minimaal 24u tussen twee behandelingen.  De leverancier wijst alle aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van het product.

 

Veiligheidscoorschriften

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernsige brandwonden en oogletsel.  H411 Giftig voor ni het water levende oganismen, met langdurige gevolgen.  P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  P260 damp niet inademen.  P264 Na het werken met dit product handen grondig wassn.  P273 Voorkom lozing in het milieu.  P280 Beschermende handschoenen dragen.  P301+P330+P331 NA INSLIKKEN:  de mond spoelen.  GEEN braken opwekken.  P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  P305+P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P501 inhoud afvoeren naar verzamelpunt.

You may also like

Recently viewed