B-care Eur-o-Tabs chloortabletten 20gr/1kg


Price:
Sale price€21.00

Description

Deze B-care zwembad chloortabletten zijn langzaam oplossend.  Aan de hand van deze chloortabletten kan je het zwembad ontsmetten en vrij maken van algen en bacteriën.  Deze tabletten houden de chloorwaarden van u zwembad op peil.

 

Kenmerken

  • Continue toevoeging van chloor
  • Hoge chloorconcentratie
  • Voor privé zwembaden

 

Werking

Vooraleer je de chloortabletten aan het zwembad toevoegt, moet de pH waarde van je water tussen de 7.0 en 7.4 liggen.  Bij voorkeur openen en behandelen in open lucht terwijl men uit de wind staat.  Voeg via de skimmer of via een doseervlotter 1 tablet toe per 30 m³ zwembadwater toe.
Controleer regelmatig het choorgehalte en het cyaanzuurgehalte alvons het zwembad terug te gebruiken.  Het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm.  Het maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70 mg/l) mag niet overschreden worden.  Doseringen zijn afhankelijk  van gebruik en temperatuur van het zwembad.

 

Veiligheidscoorschriften

Schadelijk bij inslikken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; vormt giftig gas in contact met zuren; Buiten het bereik van kinderen houden; Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen; niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu; Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen ee NTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.

You may also like

Recently viewed