B-care Vlokmiddel cartridges 1kg


Price:
Sale price€20.70

Description

Vlokmiddel slaagt de vuildeeltjes naar beneden waardoor de stofzuiger deze kan opzuigen zodanig dat het water helder blijft.

 

Kenmerken

  • Cartouche per 40/50 

 

Werking

 

Controleer de pH: als de pH hoger is dan 7,2, dan is flocculatie niet effectief, dus volledig onnodig.  Plaats een cartouche in elke skimmer, of een cartouche voor 40/50 m³ van water.  Het vlokmiddel zal de allerkleinste deeltjes samenvoegen tot grote vlokken die vervolgens door de filter kunnen worden verwijderd.  Plaats de filterkraan in stand circulatie, zodat het water niet meer door de filter loopt.  Pomp opnieuw opstarten en ongeveer een dag laten draaien zodat de vlokken tijd hebben om zich te vormen.  Stop de pomp en plaats de filterkraan in de filtratie-stand.  Pomp opnieuw opstarten en ongeveer een dag laten draaien.  De filter zal snel verzadigd zijn, vrij maken indien nodig (1 tot 2 keer zonder twijfel).  Water is nu helder, maar de bodem en wanden zijn waarschijnlijk bevuild: handmatig reinigen (veger, borstel, robot, ...) steeds pomp laten draaien om de verontreinigingen te verwijderen.  Chloor choc behandeling uitvoeren en 1 á 2 dagen laten rusten.  nadien gebruikelijke ontsmetting toepassen (chloortabletten of elektrolyse).
De leverancier wijst alle aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van het product.

 

Veiligheidsvoorschriften

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernsige brandwonden en oogletsel.  H411 Giftig voor ni het water levende oganismen, met langdurige gevolgen.  P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  P260 damp niet inademen.  P264 Na het werken met dit product handen grondig wassn.  P273 Voorkom lozing in het milie.  P280 Beschermende handschoenen dragen.  P301+P330+P331 N NSLIKKEN:  de mond spoelen.  GEEN braken opwekken.  P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  P305+P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  P501 inhoud afvoeren naar verzamelpunt.

You may also like

Recently viewed