B-care Whirlpool cleaner 1L


Price:
Sale price€20.70

Description

B-care Whirpoolcleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van whirlpoolsystemen, massagebaden en spa's.  Maakt vastzittende klepjes, ventielen en andere bewegende delen in het systeem weer los en soepel, en opent verstopte leidingen, en restwater- afvoerkanalen.

 

Kenmerken

  • 200 ml / 100 liter water

 

Werking

 

Voor handmatig gebruik
Vul het bad met warm of heet water met een minimum temperatuur van 35°C.  Giet circa 200ml cleaner in het water (mengverhouding 200 ml op 100L water).  Sluit indien aanwezig de luchtregelaar of massagedrukregelaar en laat het whirlpoolsysteem 5 minuten werken.  Stop het whirlpoolsysteem en laat het tenminste 3 uur, of over de nacht in werken.  Begrijp zin in NL niet:  stopzetten of niet stopzetten?  Moet het niet 'rusten' zijn ipv 'werken'?  Laat het whirlpoolsysteem opnieu minuten werek, weer aantzetten?  Was nog niet afgezet geweest.  Laat het water weg lopen en vul het (van elkaar) bad opnieuw met koud water voor een naspoeling.

Voor automatische reinigingssystemen
Vul het bad met warm water met een minimum temperatuur van 35°C.  Leeg de fles in het speciale reservoir van het reinigingssysteem.  laat het systeem het reinigingsprogramma uitvoeren.  Sluit tijdens het reinigen de luchtregelaar of massagedrukregelaar om schuimvorming tegen te gaan.

 

Veiligheidscoorschriften

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  H319 Verooraakt ernstige oogirritatie.  P264 na het werken met dit product handen grondig wassen.  P280 oogbescherming, beschermende handschoenen dragen.  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;  blijve poelen.  P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplagen.  P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.  P362 + P364  Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens dezee opnieuw te gebruiken.

You may also like

Recently viewed