Bayrol Chlorifix 5kg


Price:
Sale price€75.00

Description

Deze Chlorifix 60 is een snel oplossend, stabiel en kalkvrij granulaat waardoor het geschikt is voor een schokbehandeling.  Uitsluitend bestemd als algen- en bacteriedodend middel voor de behandeling en reiniging van privé zwembaden.

 

Kenmerken

  • Corrigeert snel het chloorgehalte
  • Ideaal voor chloorchock
  • Voor privé zwembaden
  • Gestabiliseerd chloor
  • Gebruik biociden veilig.  Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 

Werking

Regel de pH-warde van het water tussen 7.0 en 7.4.  Zorg dat de filterinstallatie in werking is bij toeoeging van het product.  Bij voorkeur openen en behandelen in open lucht terwijl men uit de wind staat.  Het granulaat oplossen in een emmer water en vervolgens elijkmatig verdeeld toevoegen over de ganse oppervalkte van  het zwembad.  Voor een schokbehandeling (troebel of groen water), 75 gr per 10 m³ zwembadwater toevoegen.  Voor een gewone onderhoudsbeurt, alle 2 dagen, bij voorkeus 's avonds 25 gr per 10 m³.  Steeds het chloorgehalte en het cyaanzuurgehalte controleren alvorens het zwembad terug te gebruiken.  het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm.  het maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70 mg/l) mag niet overschreden worden.  doseringen zijn afhankelijk van gebruik en temperatuur van het zwembad.

 

Veiligheidscoorschriften

Schadelijk bij inlikken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; zeer giftg voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; vormt giftig gas in contact met zuren; Buiten het bereik van kinderen houden; Inademing van stof/rook/ga/nevel/damp spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen; niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu; Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen een ANTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileede plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemmng met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.

You may also like

Recently viewed