Bayrol Superflock Plus


Price:
Sale price€45.00

Description

Superflock plus is een vlokmiddel dat continu werkt tegen troebel water.  De exclusieve formule verwijdert metalen en, dankzij de werking van lanthaan, fosfaten.

 

Kenmerken

  • Vanaf 10 m³
  • Wekelijks
  • Toevoegen via skimmer

 

Werking

Controleer vooraf de pH-waarde met de BAYROL-teststrips of met de BAYROL-Pooltester en breng deze, indien nodig, in het ideale beriek van 7,0 tot 7,4.  Leg wekelijks, na het terugspeolen, een Superflock Plus vlokkingskaars in het skimmermandje.  Bij overloopbaden de vlokkingskaars in een netje in de buffertank ophangen.  Eén vlokkingskaars is goed tot 50 m³ water.
Als het water ondanks deze behandeling troebel blijft, ga dan over tot schokchlorering met Chlorifix 60.  Voor de verwijdering van koperionen wordt anbevolen om de pH tijdelijk te verhogen tot tussen 7,5 en 7,8.

 

Veiligheidscoorschriften

Gevaar - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308 + P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  P405 Achter slot bewaren.  P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  Niet met andere chemicaliën vermengen.  Vermijd drinken.

You may also like

Recently viewed