Pool-Care - Chloorshock - Chloorgranulaat - Ultra Choc Chloorgranulaat 5 KG


Price:
Sale price€49.00

Description

Ervaar de kracht van Pool-Care ultra choc chloorgranulaat voor een onberispelijk schoon en helder zwembad. Dit chloorshock middel combineert snelwerkende eigenschappen met effectieve algen- en bacteriebestrijding. Geniet van een fris en hygiënisch zwembad dankzij deze essentiële onderhoudsoplossing met chloorgranulaat. Kies voor Pool-Care ultra choc chloorgranulaat en ervaar zelf het verschil in waterkwaliteit en zwemplezier.


Alle voordelen

  • Snelwerkend chloorgranulaat
  • Effectief tegen algen en bacteriën
  • Geschikt voor shock behandeling en onderhoud
  • Geen invloed op pH-waarde en kalkvrij

 

Werking

Regel de pH-waarde van het water tussen 7.2 en 7.6. Zorg dat de filterinstallatie in werking is bij toevoeging van het product. Bij voorkeur openen en behandelen in open lucht terwijl men uit de wind staat. Het granulaat oplossen in een emmer water en vervolgens gelijkmatig verdeeld toevoegen over de ganse oppervlakte van het zwembad. Voor een schokbehandeling (troebel of groen water), 90-120 per 10 m³ zwembadwater toevoegen. Voor een gewone onderhoudsbeurt, alle 2 dagen, bij voorkeur 's avonds 40 gr per 10 m³. Steeds het chloorgehalte en het cyaanzuurgehalte controleren alvorens het zwembad terug te gebruiken.  het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm. Het maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70 mg/l) mag niet overschreden worden. Doseringen zijn afhankelijk van gebruik en temperatuur van het zwembad.

 

Veiligheidsvoorschriften

Schadelijk bij inslikken; veroorzaakt ernstige oogirritatie; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken; zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen; vormt giftig gas in contact met zuren; Buiten het bereik van kinderen houden; Inademing van stof/rook/ga/nevel/damp spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen; niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu; Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen; NA HET INSLIKKEN bij onwel voelen een ANTIGIF centrum of een arts raadplegen; NA INADEMING het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF centrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke lokale, regionale, nationale en of internationale regels.

You may also like

Recently viewed